تجزیه و تحلیل شیمیایی

پتاسیم هدف یون موجود در سیال حفاری تثبیت شیل و مهار اتساع پذیری خاک رس است. بنابراین، محتوای یون پتاسیم باید به طور دقیق اندازه گیری شود تا عملکرد سیال حفاری کنترل شود. سانتریفیوژ دستی SY-2 برای اندازه‌گیری محتوای یون پتاسیم در مایع حفاری که محتوای یون پتاسیم آن بیش از 5000 میلی‌گرم در لیتر یا غلظت KCl بیشتر از 3.5 پوند بر لیتر است، استفاده می‌شود.

View as