تست کننده عملکرد جامع

جامع تستر عملکرد توسط سیستم انتقال هدایت می شود تا صفحه اندازه گیری را برای اعمال فشار به کیک گلی با سرعت ثابت هدایت کند. سیستم اکتساب تشخیص داده ها و جمع آوری داده ها را بر اساس فشار ارائه شده توسط سیستم انتقال انجام می دهد. پس از پردازش سیستم کنترل، نتایج اندازه گیری به دست می آید.

View as