پایداری الکتریکی

تستر پایداری الکتریکی یک ابزار قابل حمل است برای اندازه گیری پایداری الکتریکی (ES) سیال حفاری مبتنی بر نفت. پایداری الکتریکی سیال حفاری به پایداری امولسیونی و ترشوندگی آن مربوط می شود. تستر با روش تست پایداری الکتریکی شرح داده شده در API rp13b-2 Recommended Practice برای آزمایش میدانی سیال حفاری مبتنی بر نفت مطابقت دارد. دقیق، ساده و قابل حمل است. تأثیر ترکیب شیمیایی و تاریخچه برشی سیال حفاری بر مقدار مطلق ES بسیار پیچیده است. بنابراین، توضیح وضعیت مرطوب سیال حفاری با توجه به اندازه گیری واحد ES توصیه نمی شود.

View as