ابزار حفاری زمین شناسی

اصلی هایتونگدا محصولات با کیفیت بالا ابزار حفاری زمین شناسی، آزمایش سیمان چاه نفت، و صادرات به سراسر جهان، شما را به سفارش عمده و قیمت های ترجیحی استقبال می کند. ابزار حفاری زمین شناسی روشی مهم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق زمین شناسی در زیر سطح است و حفاری از طریق نمونه های اولیه خاک و حفاری زمین شناسی مهندسی فعلی به استفاده از تجهیزات یا ابزار مکانیکی در حفاری لایه سنگ (خاک) و برداشت اشاره دارد. از سنگ (خاک) هسته (نمونه) برای درک وضعیت زمین شناسی به معنای. ابزار حفاری زمین شناسی یک روش اکتشافی برای بررسی زمین شناسی مهندسی است. هدف درک مسائل زمین شناسی مهندسی و هیدروژئولوژی مرتبط با سازه های هیدرولیکی (سدها، تونل ها، کارگاه ها و غیره) است. ابزار حفاری زمین شناسی به طور کلی بر اساس نقشه برداری زمین شناسی مهندسی و اکتشاف ژئوفیزیک است. برای اکتشاف بیشتر زمین شناسی زیرزمینی انجام شد. هنوز هم ابزار اصلی بررسی زمین شناسی در مهندسی برق آبی است. آزمایش مکانیک صحرایی نیز یکی از وظایف حفاری زمین شناسی مهندسی است.

View as