فیلتراسیون

فیلتراسیون است موثرترین ابزار برای تعیین خواص فیلتراسیون سیالات حفاری و دوغاب سیمان. اندازه گیری رفتار فیلتراسیون و ویژگی های ساختمان کیک دیواری یک گل برای کنترل و تصفیه سیال حفاری ضروری است. ویژگی های فیلتر مانند روغن، آب یا محتوای امولسیون نیز مهم هستند. انواع و مقادیر جامدات در سیال و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی آنها بر این ویژگی ها تأثیر می گذارد. دما و فشار بر فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی تأثیر می گذارد.

View as